CHÀO MỪNG TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 2023

Tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2023, kết nối hệ sinh thái chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai với các tỉnh lân cận, đơn vị trong nước. Truyền thông về những mô hình chuyển đổi số trên các lĩnh vực, từ khởi nghiệp, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số đến cộng đồng; thúc đẩy phát triển các giải pháp dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

aboutdots

GIỚI THIỆU TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2023, kết nối hệ sinh thái chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai với các tỉnh lân cận, đơn vị trong nước.

Truyền thông về những mô hình chuyển đổi số trên các lĩnh vực, từ khởi nghiệp, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số đến cộng đồng; thúc đẩy phát triển các giải pháp dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai;

Đặc biệt kết quả triển khai 43 mô hình ứng dụng Đề Án 06, tạo khung gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.